Telefon:     784 610 315 (dni robocze godz.10-20)      Poczta:      biuro@promar24.pl

Polityka prywatności


Polityka prywatności to podstrona Sklepu, na której informujemy kto jest Administratorem Państwa Danych Osobowych, w jakim celu, zakresie i przez jaki okres będą one przetwarzane. Ponadto informujemy, komu i na jakich zasadach możemy udostępnić Państwa dane, a także jakie mają Państwo uprawnienia w związku z ich przetwarzaniem.
Niniejszą Politykę prywatności stworzyliśmy w oparciu o wytyczne Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, tzw. RODO obowiązujące od 25 maja 2018 r.
Dla przejrzystości naszą Politykę prywatności przedstawiamy w formie pytań i odpowiedzi.

1. Kto jest Administratorem Danych Osobowych?
Administratorem powierzonych Danych Osobowych jest podmiot zarządzający i prowadzący Sklep, będący właścicielem Sklepu, tj. Mariusz Moździerz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „PROMAR Mariusz Moździerz” z siedzibą w Olsztynie (10-173) przy ul. Leśnej 10 lok. 79, posiadający numer NIP 739-155-37-86 oraz numer REGON 510429731.

2. Jak się kontaktować w sprawach dotyczących Danych Osobowych?
Mailowo pod adresem biuro@promar24.pl lub pisemnie na adres: Promar, ul. Leśna 10 lok. 79, 10-173 Olsztyn.

3. W jakich przypadkach przetwarzamy Państwa dane?
Państwa Dane Osobowe przetwarzamy zawsze, kiedy korzystacie z naszych usług, w szczególności:

 • w realizacji zamówień sklepu
 • w przypadku korespondencji mailowej (zapytania ofertowe, konsultacje techniczne, doradztwo, reklamacje itp)
 • korespondencji tradycyjnej (papierowej)
 • korespondencji za pośrednictwem aplikacji chat na stronie sklepu
4. Jakie dane przetwarzamy?
Stosując zasadę minimalizacji danych, przetwarzamy tylko takie dane, które są niezbędne do celu w jakim je zbieramy.

Zakres danych automatycznych:
a) Logi serwera (IP, data i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym),nie kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Sklepu, nie są wykorzystywane w celu identyfikacji użytkownika. Logi stanowią osobny zbiór danych wyłącznie jako materiał służący do administrowania serwerem.
b) Cookies - nie stosujemy żadnych cookies śledzących a jedynie zawierające identyfikator sesji niezbędny do prawidłowej obsługi koszyka i realizacji zamówienia. Czas życia cookie wygasa z chwilą zamknięciem przeglądarki (więcej informacji w Polityce cookies ).

Zakres przetwarzania Państwa Danych Osobowych:
Imię i nazwisko, dane teleadresowe, adres e-mail, IP komputera, w przypadku firm - dodatkowo nazwa firmy i NIP.

5. W jakim celu przetwarzamy dane?
Państwa dane przetwarzamy przede wszystkim w celu niezbędnym do zawarcia i prawidłowego wykonania umowy (kupna-sprzedaży w Sklepie), w tym obsługi reklamacji z tytułu rękojmi i gwarancji lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed, w trakcie lub po zawarciu umowy. Poza tym w celu:
 • spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. ustawa o rachunkowości),
 • ustalenia, dochodzenia oraz obrony przez nas ewentualnych roszczeń z tytułu prowadzonej przez Sklep działalności,
 • marketingu bezpośredniego naszych produktów lub usług,
6. Jaka jest podstawa przetwarzania Państwa Danych Osobowych?
 • zawarcie i realizacja umowy pomiędzy stronami, lub
 • prawnie uzasadnione interesy Administratora (np. odpowiedzialność z tytułu rękojmi czy gwarancji),lub
 • Państwa wyraźna i dobrowolna zgoda, lub
 • obowiązek prawny Administratora (np. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną).
7. Jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane?
Stosując zasadę czasowości, dane osobowe przetwarzamy przez okres niezbędny dla podstawy ich przetwarzania i tak:
 • w przypadku, przetwarzania danych na podstawie umowy, przetwarzanie będzie trwało tak długo, dopóki trwa umowa oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń,
 • dane, które przetwarzamy w ramach realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, przetwarzać będziemy dopóki trwa ten interes,
 • dane przetwarzane w celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa będziemy przetwarzać tak długo, jak wynika to z tych przepisów,
 • w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie dla określonego celu, będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe do czasu odwołania tej zgody.
8. Czy podanie danych jest dobrowolne?
Tak, ale jest niezbędnym warunkiem zawarcia umowy.
Niepodanie danych osobowych zawartych w formularzu zamówienia wiąże się z niemożliwością zawarcia umowy kupna-sprzedaży w naszym sklepie (realizacji zamówienia).

9. Czy dane osobowe są profilowane?
Nie.

10. Komu udostępniamy dane osobowe?
Nie udostępniamy Państwa Danych Osobowych podmiotom i osobom trzecim za wyjątkiem sytuacji:
 • powierzania danych podmiotom wykonawczym związanym z bezpośrednią realizacją umowy (firma kurierska, firma świadcząca usługi pocztowe, operator płatności online - przelewy24.pl, producent towaru, autoryzowany serwis producenta, operator powiadomień SMS),
 • powierzania danych podmiotom wykonawczym związanym z naszą działalnością (kancelaria podatkowa, kancelaria prawna, firma hostingowa, firma prowadząca obsługę informatyczną),
 • udostępnienia podmiotom uprawnionym do tego na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. organom ścigania).
  Dane przekazujemy tylko w określonym celu (np. wysyłka towaru, księgowanie faktury) na podstawie umów powierzenia, będąc nadal ich Administratorem i odpowiadając za ich bezpieczeństwo.
11. Czy przekazujemy dane do państw trzecich?
Nie.

12. Jakie są Państwa uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych?
Mają Państwo prawo do:
 • dostępu do danych,
 • sprostowania danych,
 • usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
 • ograniczenia przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych, w tym profilowania,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (od 25 maja 2018 do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
13. Jak chronimy Państwa dane?
Stosujemy, odpowiednie do przetwarzanych danych, techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, w tym odpowiednie polityki ochrony danych, mające zapewnić poufność, ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.
Stosujemy rozwiązania, które zapewniają bezpieczeństwo danych osobowych, w adekwatnym do obecnych możliwości technicznych, stopniu. Podstawowym środkiem ochrony jest stosowanie bezpiecznych połączeń (np. protokołów SSL),szyfrowanie danych oraz stosowanie rozwiązań programistycznych i organizacyjnych (np. ograniczenie i kontrola dostępu do danych czy automatyczne kopie zapasowe).